سگال پردازش

سیستم های مانیتورینگ و جمع آوری داده ماژول های جانبی و مبدل های سیگنال کنترل کننده های صنعتی سیستم های اسکادا و قرائت از راه دور